Live
77Reki26RekiPBE|Shinji37PBE|Shinji75PBE|Noob20PBE|NoobPBE|Shinji37PBE|Shinji73IPT.Alden9IPT.AldenPBE|Noob20PBE|Noob70PBE|Noob20PBE|NoobPBE|Draqqe25PBE|Draqqe68Seikenshi27SeikenshiPBE|Draqqe25PBE|Draqqe67IPT.McArthur31IPT.McArthurPBE|Noob20PBE|Noob57PBE|Draqqe25PBE|DraqqeZenoviah28Zenoviah58Borj11BorjPBE|Noob20PBE|Noob49IPT.Blickwinkel1IPT.BlickwinkelZenoviah28Zenoviah50PBE|Draqqe25PBE|DraqqeRiel7Riel51PBE|Noob20PBE|NoobOS_Lance3OS_Lance52os otakulolimon21os otakulolimonBorj11Borj38Riel7RielAlwin10Alwin39OS_Lance3OS_LanceMixel40Mixel40SAITO6SAITOBorj11Borj30Alwin10Alwinbye36bye31Jayron19JayronMixel40Mixel32Borj11BorjSyntax33Syntax78GGP| Kazunoko4GGP| KazunokoPBE|Shinji37PBE|Shinji76GGP| Kazunoko4GGP| KazunokoReki26Reki72Reki26RekiPBE|NiteRaid35PBE|NiteRaid71IPT.Alden9IPT.AldenGGP| Kazunoko4GGP| Kazunoko64PBE|NiteRaid35PBE|NiteRaidSeikenshi27Seikenshi63IPT.McArthur31IPT.McArthurReki26Reki62GGP| Kazunoko4GGP| KazunokoPBE|Shinji37PBE|Shinji61Os_daiga umaestra17Os_daiga umaestraIPT.Alden9IPT.Alden48Seikenshi27SeikenshiJLuna22JLuna47PBE|NiteRaid35PBE|NiteRaidMDL14MDL46Reki26RekiFatMannnn23FatMannnn45IPT.McArthur31IPT.McArthurHxDy15HxDy44PBE|Shinji37PBE|Shinjios otakulolimon21os otakulolimon43GGP| Kazunoko4GGP| KazunokoPBE|Noob20PBE|Noob42PBE|Draqqe25PBE|DraqqeIPT.Alden9IPT.Alden41IPT.Blickwinkel1IPT.BlickwinkelOs_daiga umaestra17Os_daiga umaestra16Borj11BorjJLuna22JLuna24SAITO6SAITOSeikenshi27Seikenshi15MDL14MDLJayron19Jayron23OS_Lance3OS_LancePBE|NiteRaid35PBE|NiteRaid14Alwin10AlwinFatMannnn23FatMannnn22Riel7RielReki26Reki13HxDy15HxDyEd ricki buntis18Ed ricki buntis21CG|Champo2CG|ChampoIPT.McArthur31IPT.McArthur12CRG.Gstep12CRG.Gstepos otakulolimon21os otakulolimon20MatthewGaw5MatthewGawPBE|Shinji37PBE|Shinji11Rodel13RodelPBE|Noob20PBE|Noob19GGP| Kazunoko4GGP| Kazunokosalemsail29salemsail10IPT.Alden9IPT.Aldenundulate24undulate18Martikol Z8Martikol ZPBE|Draqqe25PBE|Draqqe9PBE|Dr.Patrick16PBE|Dr.PatrickOs_daiga umaestra17Os_daiga umaestra17IPT.Blickwinkel1IPT.BlickwinkelDeadite32Deadite8Seikenshi27SeikenshiPBE|Justin38PBE|Justin7BGC.BlackL0tus30BGC.BlackL0tusPBE|NiteRaid35PBE|NiteRaid6Reki26RekiMicmic11239Micmic1125IPT.McArthur31IPT.McArthurFidgetcat34Fidgetcat4Zenoviah28ZenoviahPBE|Shinji37PBE|Shinji3salemsail29salemsailbye36bye2PBE|Draqqe25PBE|DraqqeMixel40Mixel1Deadite32DeaditeSyntax33SyntaxRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7Losers Round 8Losers Round 9
Reki
PBE|Shinji
PBE|Noob
PBE|Shinji
PBE|NiteRaid
PBE|Shinji
IPT.Alden
PBE|Noob
JLuna
PBE|Shinji
PBE|Noob
PBE|Draqqe
PBE|Shinji
HxDy
Os_daiga umaestra
JLuna
Seikenshi
PBE|Draqqe
IPT.McArthur
PBE|Noob
Martikol Z
HxDy
JLuna
MDL
PBE|Draqqe
Zenoviah
Borj
PBE|Noob
HxDy
PBE|Dr.Patrick
FatMannnn
Martikol Z
MDL
Micmic112
JLuna
MatthewGaw
IPT.Blickwinkel
Zenoviah
PBE|Draqqe
Riel
PBE|Noob
OS_Lance
os otakulolimon
Borj
Deadite
PBE|Dr.Patrick
Martikol Z
BGC.BlackL0tus
salemsail
Micmic112
MatthewGaw
CRG.Gstep
CG|Champo
Zenoviah
Riel
Alwin
OS_Lance
Mixel
SAITO
Borj
PBE|Dr.Patrick
PBE|Justin
undulate
BGC.BlackL0tus
Rodel
Micmic112
CRG.Gstep
Fidgetcat
Ed ricki buntis
Zenoviah
Alwin
bye
Jayron
Mixel
Borj
Syntax
GGP| Kazunoko
PBE|Shinji
GGP| Kazunoko
Reki
Reki
PBE|NiteRaid
IPT.Alden
GGP| Kazunoko
PBE|NiteRaid
Seikenshi
IPT.McArthur
Reki
GGP| Kazunoko
PBE|Shinji
Os_daiga umaestra
IPT.Alden
Seikenshi
JLuna
PBE|NiteRaid
MDL
Reki
FatMannnn
IPT.McArthur
HxDy
PBE|Shinji
os otakulolimon
GGP| Kazunoko
PBE|Noob
PBE|Draqqe
IPT.Alden
IPT.Blickwinkel
Os_daiga umaestra
Borj
JLuna
SAITO
Seikenshi
MDL
Jayron
OS_Lance
PBE|NiteRaid
Alwin
FatMannnn
Riel
Reki
HxDy
Ed ricki buntis
CG|Champo
IPT.McArthur
CRG.Gstep
os otakulolimon
MatthewGaw
PBE|Shinji
Rodel
PBE|Noob
GGP| Kazunoko
salemsail
IPT.Alden
undulate
Martikol Z
PBE|Draqqe
PBE|Dr.Patrick
Os_daiga umaestra
IPT.Blickwinkel
Deadite
Seikenshi
PBE|Justin
BGC.BlackL0tus
PBE|NiteRaid
Reki
Micmic112
IPT.McArthur
Fidgetcat
Zenoviah
PBE|Shinji
salemsail
bye
PBE|Draqqe
Mixel
Deadite
Syntax